28-30.05.2019  


Në datat 28,29,30 Maj 2019, ora 10:00-11:00 u organizuan me studentët e programit Asistent
Juridik dhe Agjent i Pasurive të Paluajtshme të Fakultetit Juridik, trajnimet me ekspertët përkatës
në fushën Juridike.

Znj. Elona HASKA, ish-eksperte e Ministrisë së Drejtësisë me tematikë: “Legjislacioni dhe
teknikat e hartimit të ligjit”, në datë 28.05.2019 ora 10:00-11:00.
Z.Gentian KOLLESHI Avokat me tematikë: “Etika e Avokatit” , në datë 29.05.2019 ora 10:00-
11:00.

Z.Maringlen Meta Avokat, me tematikë: “E drejta e pronësisë në kuadër të ligjit 7501,
problematikat praktike, padia e rivendikimit si mjet juridik për mbrojtjen e pronësisë.”, në datë
30.05.2019 ora 10:00-11:00.