07.06.2019.  

Departamenti i Psikologjisë në bashkëpunim me Njësinë Kërkimore Shkencore dhe
Marrëdhënieve me Jashtë zhvilluan trajnimin me temë "Shërbimi Social në Institucionet Publike
dhe Jopublike", për studentët e programit "Asistent Social".