Datë 20.11.2018 u zhvillua konferenca nga WDN Albania Womens Democracy Network Albania në kuadër të projektit : " Konsolidimi dhe promovimi i të drejtave për viktimat e dhunës nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve për avokatët dhe juristët dhe ofrimi i rekomandimeve ligjore për reformë në fushën e dhunës me bazë gjinore me fokus të veçantë dhunës në familje" u realizua një konferencë për të dhënë rekomandime në lidhje me përmirësimin e legjislacionit, për dhunën me bazë gjinore inisiative e realizuar në kuadrin e zbatimit të skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, me financim nga Bashkimi Evropian dhe zbatim nga Save the Children in Albania dhe QSHPLI - Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.