Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom”,organizuan leksion të hapur on-line me temë: "Impakti i Covid 19 në veprimtarinë e auditimit të brendshëm", ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Albana Gjinopulli,Eksperte e Auditimit të Brendshëm dhe të Jashtëm.