Studentët e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore, Departamenti i Psikologjisë, në
prezantimin e temave të tyre në ditën e parë të Konferencës Shkencore Ndërstudentore:
“PROBLEMET PSIKOLOGJIKE TEK TË RINJTË SI EDHE PERSPEKTIVA EKONOMIKE
E TË RINJVE SHQIPTARË NË KUADËR TË SHKËMBIMEVE RAJONALE”, zhvilluar në
Kolegjin Universitar ”Wisdom”, datë 30.01.2018 në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe
Zhvillim ”Wisdom”.