Studentët e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore, Departamenti i Ekonomisë, datë
31.01.2018, në ditën e dytë të Konferencës Shkencore Ndërstudentore: “PROBLEMET
PSIKOLOGJIKE TEK TË RINJTË SI EDHE PERSPEKTIVA EKONOMIKE E TË
RINJVE SHQIPTARË NË KUADËR TË SHKËMBIMEVE RAJONALE”, zhvilluar në
bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim ”Wisdom”.