Perfaqesuesit e Kolegjit Universitar "Wisdom" me Rektorin e Universitetit te Kalabrise Profesor Gino Mirocle CRISCI, duke firmosur marreveshjen e bashkepunimit midis dy universiteteve