International Center for Southern Europe, www.icse-co.org, me seli në Firenze, Itali, në bashkëpunim me Institutin per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom si dhe Universitetin Wisdom organizoi më datë 24 maj, në ambjentet e SHLUJ Wisdom University, në sallën e konferencave:

SEMINAR: Enlarging networks and improving skills for European and International Funding Opportunities
Objektivi ishte që në këtë drejtim, seminari të bëjë një hyrje të programeve të fokusuar në idetë e propozimeve, ndërtimit dhe menaxhimin e partnershipeve, dhe perdorimin e rrjeteve dhe plaformave për të kërjuar projekte të reja.
Programet që u prezantuan janë si më poshtë:
- LIFE dhe Interreg- Adrion (mjedisi dhe zhvillimi i qëndrueshëm)
- Horizon 2020 (R&D dhe inovacion)
- Erasmus + (key issues, training dhe workshop)

Në seminar morën pjesë ekspertë në menaxhimin e projekteve evropjane:
- Andrea Manuelli, Local Global - Firenze
- Daniele Zunini, Agevolazioni-Sviluppo – Genova
- Enrico Garofalo Agevolazioni-Sviluppo – Genova
- Aferdita Shani, - ICSE & Co – Firenze
- Evisi Kopliku Keshilltare e Ministres se Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes: rëndësia e projekteve të Bashkimit 
Europian si një ndihmesë në zhvillimin e Shqiperisë drejt integrimit europian.
Gjithashtu, u prezantua forumi: EUROPROJECTALBANIA.eu, ku, me anë të nënshkrimit, do të jetë e mundur të ndiqen thirrjet, të bëhen pyetje direkte dhe të merren udhëzime të mëtejshme në lidhje me shkrimin dhe menaxhimin e projekteve.