Workshop i hapur zhvilluar me datë 18.01.2018 me studentët e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe
Shoqërore, me temë : “Informim i Studentëve Mbi Strukturën e një Punimi Studimor dhe Prezantimi i
Saj”.