Konferenca Shkencore me temë: “KODI I DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR,
PRAKTIKA SHQIPTARE PËR TË MITURIT SI AUTORË DHE VIKTIMA TË VEPRAVE
PENALE” organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Kolegjit Universitar “Wisdom” dhe Instituti
për Kërkim dhe Zhvillim “Wisdom” më datë 01.02.2018.