Më datë 07.02.2018 në kuadër të diskutimeve dhe mbledhjeve periodike që organizohen
rregullisht, në ambjentet e Fakultetit të Drejtësisë pranë Kolegjit Universitar ”Wisdom” u
organizua një takim i stafit akademik të Fakultetit të Drejtësisë me studentët si dhe në prezencën
e Njësisë e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë. Fokusi i këtij takimi ishte inkurajimi i studentëve
që të përfshihen në jetën institucionale dhe vendimarrëse të Fakultetit. Ndërkaq diskutimet u
orientuan rreth ecurisë së procesit mësimor, opinionet e studentëve, sugjerimet dhe problematikat
e tyre gjatë semestrit të parë me qëllim evidentimin dhe marrjen e masave për një mbarëvajtje sa
më të mirë të procesit mësimor, si dhe me qëllimin për t`ju qëndruar sa më pranë studentëve
përgjatë këtij viti akademik.