Klinika ligjore - (en)

 
 
 
Qëllimi i organizatës është angazhimi i studentëve të Kolegjit Universitar "Wisdom" në praktika mësimore, trajnimin e tyre nëpër seminare, organizimin e konferencave, lëshimin e certifikatave për këto trajnime, ofrimin e konsulencës juridike për personat të cilët janë në pamundësi ekonomike dhe me probleme sociale.

Klinika ofron përfaqësim juridik (avokator) në:

 • të gjitha shkallët e gjyqësorit dhe në të gjitha gjykatat e Republikës së Shqipërisë

 • të gjitha prokuroritë e Republikës së Shqipërisë

 • në zyrat e Republikës së Shqipërisë dhe në çdo zyrë tjetër që i përfaqësuari do të ketë nevojë


45% e studentëve të drejtësisë janë pjesë e Klinikës Ligjore “Wisdom”Detyrat e Klinikës Ligjore “Wisdom” janë: • Studimi i gjithanshëm i veprimtarisë së pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, apo dhe më gjerë

 • Studimi i gjithanshëm i shërbimeve juridike ne Republikën e Shqipërisë, apo dhe më gjerë, që kanë të bëjnë, me ofrimin e shërbimeve në fushën e Avokatisë, Noterisë, Ndërmjetësimit, Arbitrazhit dhe Shërbimit Përmbarimor

 • Studimi i gjithanshëm i sistemit të qeverisjes qendrore dhe vendore ne Republikën e Shqiperisë, apo dhe më gjerë

 • Trajnimi i shërbimeve juridike në Republikën e Shqipërisë, apo dhe më gjerë, dhe ofrimi i trajnimeve shkencore për personat fizik e juridik që ofrojnë shërbime juridike në fushën e Avokatisë, Noterisë, Ndërmjetësimit, Arbitrazhit dhe Shërbimit Permbarimor

 • Bashkëpunimi me organet e pushtetit qendror dhe vendor për trajnimin e punonjësve në këto institucione dhe ofrimin e trajnimeve në organet e qeverisjes vendore

 • Nxitja e ndërmarrjes së studimeve në fushën e Avokatisë, Noterisë, Ndërmjetësimit, Gjyqësorit, Shërbimit Permbarimor, Jurispudencës në përgjithësi dhe qeverisjes qendrore e vendore

 • Vendosja e lidhjeve të vazhdueshme me të gjithë studiuesit në vend, Kosovë, Maqedoni, Mal i Zi, Arvanitas, Arbëresh dhe diasporë si dhe të huaj, që merren me çështjen e studimit të jurisprudencës

 • Lidhja me institucionet shkencore dhe arsimore, universitetet dhe shkollat e vendit për bashkërendimin e punës lidhur me trajtimet dhe shërbimet juridike

 • Botimi i krijimeve të ndryshme, referateve, artikujve, librave etj. me temë nga Shërbimet Juridike

 • Vendosja e lidhjeve me OJF të ngjashme ose të përafërta në programe, për të koordinuar veprimtarinë me to