Departamenti i Psikologjisë në bashkëpunim me Njësinë Kërkimore Shkencore dhe
Marrëdhënieve me Jashtë organizon trajnimin me temë: “Shërbimi Social në Institucionet
Publike dhe Jopublike”, për studentët e programit “Asistent Social”.Trajnimi do të zhvillohet
ditën e premte, më datë 07.06.2019, në orën 10.30, në sallën e Departamentit të Psikologjisë, në
godinën B të KU “WISDOM”.