Njoftojmë të gjithë studentët që janë të interesuar për tu pajisur me kartën e
studentit të paraqiten pranë Bibliotekës, ku ndodhet Specialisjta e Këshillimit të
Karrierës dhe Jetës Studentore për t’ju dhënë informacion më të detajuar.
Specialistja e Këshillimit të Karrierës dhe Jetës Studentore