Për studentët e programit të studimeve me karakter Profesional “Asistent Juridik”
dhe “Agjent i Pasurive të Paluajtëshme”

Të nderuar studente!


Ju bëjmë me dije se me dt. 28,29,30. Maj 2019 ora 10:00-11:00 Godina 2, salla 8
do te organizohen trajnime me eksperte  përkates në  fushën Juridike.
Znj. Elona HASKA
Ish-eksperte  e Ministrisë së Drejtësisë
me tematikë: “Legjislacioni dhe teknikat e hartimit të ligjit” në datë 28.05.2019 ora 10:00-
11:00
Z.Gentian KOLLESHI
Avokat,
me tematikë: “Etika e Avokatit” në datë 29.05.2019 ora 10:00-11:00
Z.Maringlen Meta
Avokat,
me tematikë: ” E drejta e pronësisë në kuadër të ligjit 7501 “problematikat praktike, padia e
rivendikimit si mjet juridik për mbrojtjen e pronësisë.”, në datë 30.05.2019 ora 10:00-11:00