Departamenti i Psikologjisë i Fakultetit të Shkencave Ekonomike
dhe Shoqërore i Kolegjit Universitar “Wisdom”, në bashkëpunim
me Njësinë Kërkimore Shkencore dhe Marrëdhënieve me Jashtë
organizon leksionin e hapur me temë: “Psikologjia Policore”.
Leksioni do të zhvillohet prej të ftuarës, Prof.Asoc.Dr. Lediana
Xhakollari, në Sallën e Konferencave, në orën 10.00. Janë të ftuar
të gjithë studentët dhe pedagogët e Kolegjit Universitar “Wisdom”.
Departamenti i Psikologjisë