Titulli i projektit :‘’Children Card to strengthen children rights’’  Periudha kohore 01.09.2017- 01.03.2018Instituti për Kerkim dhe Zhvillim Wisdom ne bashkepunim me Save the Children dhe Terre desHommes , te financuar nga Bashkimi Europian kane zbatuar projektin ’Children Card tostrengthen ...