Klinika Psikologjike Urtësia

 
 
 
Për të rritur kontributin e institucionit tonë arsimor në shoqëri dhe për t'u dhënë studentëve një formim të plotë në aspektin teorik e metodologjik, KU “Wisdom” ka krijuar Organizatën “ Klinika Psikologjike Urtësia”.

Klinika piskologjike është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse që e bazon veprimtarinë e saj në parimin e respektimit, mbrojtjes dhe zbatimit të të drejtave të njeriut. Ajo do të zhvillojë veprimtarinë në mënyrë të pavarur nga
organet dhe interesat shtetërore.

Qëllimi i Klinika Psikologjike Urtësia është që të:

  • kontribuojë në zhvillimin dhe kërkimin shkencor

  • të analizojë, studiojë, formulojë rekomandime; të përgatisë dhe botojë studime shkencore

  • të organizojë seminare, takime dhe konferenca shkencore në bashkëpunim me institucione homologe kombëtare dhe ndërkombëtare

  • të përparojë në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies

  • të marrë pjesë në projekte ku të përfshihen pedagogët e degës së psikologjisë si dhe studentët në mënyrë vullnetare si dhe shërbejë si praktikë mësimore për studentët e psikologjisë

  • të ofrojë shërbime psikologjike për komunitetin dhe studentët

  • të ofrojë këshillim Psikologjik/terapi afatgjatë apo afatshkurtër vlerësimi, diagnostikimi, shërbime klinike, praktika dhe konsultime profesionale, me të tjera organizata të shëndetit mendor

Për arritjen e qëllimit të mësipërm Klinika Psikologjike Urtësia do të ushtrojë veprimtari në disa drejtime. Nëpërmjet projekteve të shumta, klinika aspiron të thellojë dijet mbi fusha si: të drejtat social-ekonomike, qeverisja dhe llogaridhënia, arsimimi e shëndeti publik. Pedagogët dhe studentët e psikologjisë do të trajtojnë çështje lidhur me shtresat e margjinalizuara, komunitetin rom, shoqërinë civile dhe do të analizojnë nga aksi psikologjik çështje të aktualitetit si barazia gjinore, të drejtat e njeriut etj. Me këtë organizatë, KU “Wisdom” do të shërbejë aktivisht në komunitet, te studentët dhe stafi akademik.