Sekretaria

 
 
 
Sekretaria mësimore është pjesë integrale e procesit arsimor në Kolegjin Universitar “WISDOM”.

Misioni i saj është të ofrojë shërbime të ndryshme për të gjithë studentët e regjistruar që vazhdojnë studimet universitare, si dhe për ata që kanë përfunduar studimet dhe janë diplomuar.

Detyrat kryesore të zyrës së sekretarisë janë:
 
 
 
Sekretare e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Suela Maksuti suela.maksuti@wisdom.edu.al

Sekretare e Fakultetit të Drejtësisë
Mirela Robo mirela.robo@wisdom.edu.al

Kryesekretare
Anjeza Osmani anjeza.osmani@wisdom.edu.al
 
 
 
 
 
 • Pret, informon dhe regjistron studentët

 • Përgatit dosjet e studentëve

 • Përgatit listat e studentëve me të gjitha të dhënat për matrikullim

 • Hedh me shkrim në regjistrin themeltar, të gjitha të dhënat e studentëve me numër matrikullimi

 • Dërgon të dhënat për matrikullim të studentëve dhe mban korrespondencë me AKP

 • Përgatit dhe shkruan librezat

 • Përgatit listat me të dhënat për të plotësuar diplomat

 • Përgatit dhe i shkruan diplomat

 • Përgatitja e vërtetimeve dhe certifikatave të studenteve të diplomuar

 • Hedh emrat e studentëve të diplomuar te regjistri i diplomave

 • Përgatit regjistrin e klasave për fillimin e vitit shkollor

 • Afishon datat e provimeve

 • Ndjek ecurinë e mësimit nëpër klasa

 • Përgatit listat digjitale të studentëve

 • Përgatit suplementin për degën që mbulon

 • I dërgon listën e të diplomuarve Ministrisë së Arsimit

 • Kryesekretarja mbikëqyr të gjitha detyrat e sekretarisë

 • Kryesekretarja përgatit procesverbalet për provimet

 • Kryesekretarja hedh notat e secilit student në regjistrin e notave

 • Kryesekretarja mban korrespondencën me institucionet
 •  
   
   

  Kërko një takim

   
  Request appointment:
  Date:
  Select time:
  Can't find a time?Leave your details
  Fill contact information
  The appointment was booked successfuly. You will be notified when the appointment is confirmed.