Kërkimi shkencor dhe Botime

 
 
 
Misioni i sektorit të Kërkimit Shkencor është:

Të krijojë, të zhvillojë, të përhapë, të konsolidojë dhe të mbrojë një bazë të gjerë dijesh në shërbim të vendit me anë të mësimdhënies, të kërkimit shkencor, si dhe të shërbimeve të tjera në shkencat juridike, ekonomike dhe shoqërore.

Kolegji Universitar “Wisdom” do të organizojë në mënyrë periodike aktivitete shkencore dhe do të përqendrohet:

  • në hartimin dhe zbatimin e projekteve të ndryshme shkencore

  • në përkrahjen e projekteve të kërkimeve individuale apo kolektive të stafit akademik

  • në realizimin e lidhjes së kërkimit shkencor me procesin mësimor

  • në kultivimin dhe forcimin e aktiviteteve të kërkimit shkencor

  • në vendosjen e marrëdhënieve bashkëpunuese me institucione të tjera të arsimit të lartë dhe ato të kërkimit shkencor në veçanti, vendase dhe të huaja

  • në promovimin e vlerave studimore përmes dhënies së çmimeve sipas çdo merite

Kolegjit Universitar “Wisdom” ka arritur me sukses të botojë një revistë shkencore periodike e cila është shndërruar në një zë të rëndësishëm të kërkimit shkencor në institucionin tonë.


Kërkimi Shkencor, si sektor i një rëndësie të veçantë në vendet në zhvillim, siç është edhe vendi ynë, është kthyer në një prioritet kombëtar. Për këtë arsye në institucion është ngritur infrastruktura e nevojshme lidhur me këtë sektor, përkrah strukturave të tjera akademike.

Njësia Shkencore dhe e Marrëdhënieve me Jashtë, respektivisht për Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore, është krijuar me qëllimin e posaçëm për të realizuar tregues të matshëm në fushën e Kërkimit Shkencor. Kërkimi shkencor është forca e gravitetit akademik në Kolegjin Universitar “Wisdom”.

 

BOTIME TË KONFERENCAVE SHKENCORE

 
 
 
team2
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SONFERENCE "A new perspective for universities in europe the albanian process 2020" Viti i botimit: 2020

 
PDF
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 
 
 
team2
 

Cultural Studies in business "Intercultural Studies the field of Justice Economic and social Science" Viti i botimit: 2019

 
PDF
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 

“PARANDALIMI DHE GODITJA E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT DHE KORUPSIONIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË” Viti i botimit: 2016

 
PDF
 
 
 
team2
 

“ROLI I PSIKOLOGJISË NË KONTEKSIN SHOQËROR SHQIPTAR” Viti i botimit: 2017

 
PDF
 
team2
 

“Të drejtat e Njeriut në Aspektin Kushtetues dhe Penal” Viti i botimit: 2012

 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“Problematika e Ekonomisë Shqiptare Përgjatë Tranzicionit” Viti i botimit: 2017

 
PDF
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“E Drejta dhe Mjedisi” Viti i botimit: 2012

 
PDF
 
 
 
 

Revista Shkencore

 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

Revistë Periodike Shkencore Nr.8 Viti i botimit: Janar 2021

 
PDF
 
 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 
 

Revistë Periodike Shkencore Nr.7 Viti i botimit: Dhjetor 2019

 
PDF
 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

Revistë Periodike Shkencore Nr.6 Viti i botimit: Dhjetor 2018

 
PDF
 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

Revistë Periodike Shkencore Nr.5 Viti i botimit: 2018

 
PDF
 
 
 
 
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 

Revistë Periodike Shkencore Nr.3 Viti i botimit: 2016

 
 
 
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 

Revistë Periodike Shkencore Nr.2 Viti i botimit: 2016

 
PDF
 
 
 
team2
 

Revistë Periodike Shkencore Nr.1 Viti i botimit: 2015

 
PDF
 
 
 
 
 

BOTIME TË SPONSPORIZUARA NGA "WISDOM PRESS"

 
 
team2
 

“Krimi i Organizuar dhe Pastrimi i Parave "" Viti i botimit: 2021

 
 
 
team2
 

“GJYKIMET E POSACME NË PROCESIN PENAL"" Viti i botimit: 2020

 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“GJYKIMI NË MUNGESË" një këndvështrm krahasues dhe problematiakt Viti i botimit: 2019

 
 
 
 
 
team2
 

Cultural Studies in business "Intercultural Studies the field of Justice Economic and social Science" Viti i botimit: 2019

 
PDF
 
 
 
team2
 

“Studying English and Legal English" Viti i botimit: 2011

 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“Statutet e Shkodres” Viti i botimit: 2010

 
PDF
 
 
 
 
 
 

BOTIME TË PEDAGOGEVE "KU WISDOM"

 
 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“Ligji Doganor" Viti i botimit: 2020

 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“(NDËR)HYRJA E NDËRKOMBËTARËVE NË BALLKAN" Viti i botimit: 2020

 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“Kriminalistika” Viti i botimit: 2018

 
 
 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

English for the students of social science.Viti i botimit 2017

 
 
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 

“E drejta penale : Pjesa e përgjithshme" Viti i botimit: 2012

 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“BALLKANI PERËNDIMOR NË KONTEKSTIN E SFIDAVE TË (DEZ)INTEGRIMIT" Viti i botimit: 2010

 
 
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 

“Kontributi i grave ne vendimarrje, arsim dhe shkence" Viti i botimit: 2009

 
 
 
 
 
tanja-heffner-196114-unsplash (1)
 

“E drejta civile 2: Pjesa e posacme" Viti i botimit: 2008

 
 
 
team2
 

“E drejta civile 1: Pjesa e pergjithshme" Viti i botimit: 2008

 
 
 
thomas-hafeneth-244903-unsplash (1)
 

“E drejta penale ushtarake" Viti i botimit: 2007